Làm sao để nhập 100,000 dòng vào Redis bằng NodeJS?

Đây chính thức là những dòng code NodeJS đầu tiên mà mình tự tay viết, không kể đến project trên công ty Yêu cầu: làm sao để chạy một lượng lớn Redis command, bằng NodeJS, mà không bị lỗi (timeout, quá tải,v.v…)? Trong ví dụ này mình sử dụng thư...